Dział Socjalno-Bytowy Akademii Górniczo-Hutniczej

Dział Socjalno-Bytowy prowadzi działalność zgodnie z "Ustawą o Funduszu" z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami). Finansowanie tej działalności odbywa się z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie preliminarza wydatków. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Zasady przeznaczenia środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z świadczeń określa Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej, wprowadzony Zarządzeniem Rektora AGH Nr 9/2013. Zasady działalności socjalnej są uzgadniane z związkami zawodowymi i Prorektorem ds. Ogólnych. Wykonawcą podjętych ustaleń jest Dział Socjalno-Bytowy nadzorowany przez Dyrektora ds. Pracowniczych.