Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa AGH

Szanowni Państwo!!!!

Zgodnie z postanowieniami Statutu Kasy zapomogowo-Pożyczkowej jednym z podstawowych obowiązków członka Kasy jest wpłacanie wkładów członkowskich.

Warunkiem otrzymania pożyczek i zapomóg jest bieżące uregulowanie wkładów.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do tych emerytowanych pracowników, którzy mając zaległości chcą nadal korzystać z pożyczek lub zapomóg o uregulowanie swoich wkładów członkowskich zgodnie z podanymi niżej zapisami Statutu PKZP.

Zaległych wkładów członkowskich proszę dokonywać przelewem na konto PKZP : 30 1240 4533 1111 0000 5423 9773.Rozdział IV (Statut PKZP)

ZASADY CZŁONKOSTWA PKZP

§13

  1. Członkiem PKZP może być każdy pracownik zatrudniony w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz emeryt lub rencista AGH, który wstąpił do PKZP

w okresie swojego zatrudnienia w Uczelni.

  1. Warunkiem przystąpienia do PKZP jest wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz opłacenie wpisowego w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego.

§14

  1. Członkowie PKZP wpłacają miesięczny wkład członkowski (składkę)

w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego.

  1. Wkłady oraz udzielone pożyczki zapisywane są na imiennym rachunku członka

i nie są oprocentowane.

  1. Członek PKZP może zadeklarować większy wkład miesięczny niż określony w ust. 1.

  2. Emeryci i renciści będący członkami PKZP wpłacają wkład miesięczny nie mniejszy niż 2 zł.

Emeryt lub rencista będący członkiem PKZP może dokonywać

12-miesięcznych wpłat z góry.

  1. Członek PKZP, którego wysokość wkładów jest wyższa niż 150% jego wynagrodzenia zasadniczego, może wycofać 50% ich stanu raz na cztery lata.

  2. Wpisowe, wkłady (z zastrzeżeniem ust.7) i raty pożyczki członków PKZP są potrącane za zgodą członka z jego wynagrodzenia.

  3. W stosunku do członków PKZP przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych zawiesza się obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia pracy.

Osoby te mogą otrzymywać pożyczkę do wysokości zgromadzonych wkładów.

O podjęciu pracy winny one powiadomić PKZP.